میزان حساسیت فشار قلم به معنای توانایی تشخیص تغییرات فشاری که توسط قلم بر روی صفحه‌ی تبلت گرافیکی ایجاد می‌شود است. برای توضیح بهتر، هنگامی که با قلم روی صفحه‌ی تبلت گرافیکی نقاشی می‌کنید، فشاری که قلم روی صفحه دارد تغییر می‌کند. میزان حساسیت فشار قلم، به میزانی که تبلت گرافیکی قادر به تشخیص این تغییرات فشاری است، بستگی دارد.
حساس به فشاربیشتر تبلت‌های گرافیکی دارای حسگرهای فشاری هستند که می‌توانند حرکت و فشار قلم را به صورت دقیق ترسیم کنند. معمولاً میزان حساسیت فشار قلم با مقداری بین 2048 تا 8192 سطح حساسیت در تبلت‌های پیشرفته تنظیم شده است. به عنوان مثال، اگر میزان حساسیت فشار قلم بر روی یک تبلت گرافیکی 2048 باشد، این بدان معناست که تبلت قادر به تشخیص تغییرات فشاری در 2048 سطح مختلف است.

فشار قلممیزان حساسیت فشار قلم برای کاربرانی که می‌خواهند با دقت بیشتری نقاشی کنند، اهمیت بسیاری دارد. در نتیجه، برای خرید تبلت گرافیکی، بهتر است به میزان حساسیت فشار قلم آن توجه کنید و از یک تبلت با میزان حساسیت فشار قلم مناسب برای نیازهای خود استفاده کنید.

فششار تبلت